Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018) Lluís Barceló-Coblijn i Catalina Jaume Martín

Aquí teniu l'Enquesta sobre coneixement lingüístic i formació educativa de persones sordes de les Illes Balears (2018) de Lluís Barceló-Coblijn i Catalina Jaume Martín. Un estudi que segons els autors, té com a objectius "obtenir dades empíriques sobre el coneixe-ment de llengües — orals i de signes—, així com de lectoescriptura d’aquestes llen-gües, per part de les persones sordes.Un altre objectiu era esbrinar el nivell d’estudis assolit en l’etapa educativa (educa-ció primària, educació secundària o estudis superiors). El nivell educatiu té relació amb les possibilitats d’accés a un determinat tipus de feina; per això, un objectiu se-cundari era veure si en el moment de l’enquesta tenien feina i si aquesta estava rela-cionada amb els estudis assolits. En relació amb l’etapa educativa, era interessant saber, també, si els enquestats se-guiren un currículum escolar amb una adaptació significativa i si hi havia recursos humans per donar suport a la interpretació en llengua de signes". 

Des de l'Associació ha estat un plaer col·laborar amb les dades referents a Menorca. Esperem poder fer-ho amb més inciatives com aquestes tant interessants. Us recomanem que li feu una ullada: 

403352- Text de l 'article -587675-1-10-20220728

 

Otras noticias de Assorme