Publicació informativa "Enquestes de satisfacció del 2019"

Com sabeu, en els darrers anys passam enquestes de satisfacció del servei d’atenció a persones sordes de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i de les activitats d’Assorme, amb l’objectiu de anar millorant en l’atenció i organització de les activitats i serveis.

Gràcies a la participació de tots i totes els resultat de les enquestes de satisfacció a les persones usuàries del servei de Fundació de l’any 2019 són molt positius. Va participar un 72% de les persones que havíem rebut atenció del servei amb una valoració de 3,5 punts de 4 punts màxim, sobre l’opinió general, la informació i suport rebut, la participació i opinió de les persones usuàries, els professionals i els resultats.

També en els qüestionaris sobre activitats d’Assorme el resultat ha estat de 4,41 punts de 5 màxim de puntuació, sobre la informació, organització, professionals que intervenen, espais emprats i opinió general. Encara que no es van fer a totes les activitats, el nostre compromís és  augmentar el nombre d’activitats a les quals es recull l’opinió dels/ de tots i totes els/les participants.

Per poder tenir en compte totes les vostres opinions tenim a la vostra disposició els qüestionaris en paper o bé en format digital i són anònimes. També hi ha a la vostra disposició una bústia de queixes i suggeriments a l’entrada del local social, que també podeu presentar per mail o correu postal.

 

Como sabéis, en los últimos años pasamos encuestas de satisfacción del servicio de atención a personas sordas de la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca y de las actividades de ASSORME, con el objetivo de ir mejorando en la atención y organización de las actividades y servicios.

Gracias a la participación de todos y todas los resultado de las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio de Fundación del año 2019 son muy positivos. Participó un 72% de las personas que habíamos recibido atención del servicio con una valoración de 3,5 puntos de 4 puntos máximo, sobre la opinión general, la información y apoyo recibido, la participación y opinión de los usuarios, los profesionales y los resultados.

También en los cuestionarios sobre actividades de ASSORME el resultado ha sido de 4,41 puntos de 5 máximo de puntuación, sobre la información, organización, profesionales que intervienen, espacios empleados y opinión general. Aunque no se hicieron a todas las actividades, nuestro compromiso es aumentar el número de actividades a las que se recoge la opinión de los / de todos y todas los / las participantes.

Para poder tener en cuenta todas sus opiniones tenemos a su disposición los cuestionarios en papel o en formato digital y son anónimas. También hay a su disposición un buzón de quejas y sugerencias en la entrada del local social, que también puede presentar por mail o correo postal.

 

2020-07 Enquestes de satisfacci ó

 

Otras noticias de Assorme